Chýbajú vám doklady v aute?

548

Celkové hodnotenie článku

5,0 rating

Kľúče, mobil, peňaženka. Základné veci, ktoré si pred odchodom z domu skontrolujeme minimálne dvakrát. Ale nazrieme sa niekedy aj do peňaženky a uistíme sa, či tam naozaj máme všetky doklady? A čo tak doklady od auta? Priznajme si koľkokrát sme už vyštartovali bez týchto dôležitých papierov. Čo ak nastane tento prípad? Hrozí nám pokuta za jazdu bez dokladov? Čo v prípade, ak vám chýbajú doklady v aute?

doklady v aute, poistenie auta
Chýbajú vám doklady v aute?

Doklady na vedenie vozidla

Na začiatok si povieme, čo nám káže zákon. Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom:

Dokladmi predpísanými pre vedenie a premávku vozidla na území Slovenskej republiky sú:

✔️ vodičský preukaz,

✔️ osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine,

✔️ potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

✔️ doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

✔️ doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

✔️ doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha,

✔️ povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom,

✔️ iné doklady ustanovené osobitným predpisom.

Ak nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovená povinnosť mať pri vedení vozidla iný doklad, vodič nie je povinný takýto doklad predložiť ku kontrole policajtovi, ktorý vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Aká pokuta nám hrozí?

Jazda bez platných dokladov, ktoré predpisuje zákon, bloková pokuta na mieste do 30 eur, v správnom konaní to môže byť až do 100 eur ( rovnaká pokuta hrozí aj vtedy, ak je váš vodičský preukaz neplatný). To však platí len v prípade, že ste si povinné doklady zabudli. V prípade, kedy vodičské oprávnenie nemáte vôbec alebo nemáte oprávnenie viesť vozidlo, do ktorého ste si sadli, hrozí vám pokuta od 300€ do 1 300€, pričom môžete dostať zákaz činnosti od 1 až do 5 rokov.

Pokuta za prepadnutú EK alebo STK je 165€ za jednu, ak máte prepadnuté obe, suma sa vyšplhá na 330€. Ak zaplatíte pokutu do 15 dní, bude vo výške len 1/3 z celkovej pokuty, čo vychádza na 110€ za obe a za jednu 55€.

Aké sú ďalšie správne poplatky si môžete pozrieť na stránke Ministerstva vnútra SR, kde sú všetky uvedené.

Aký význam majú jednotlivé doklady v aute?

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je verejná listina, ktorou jej držiteľ preukazuje svoje oprávnenie na vedenie motorového vozidla v rozsahu, ktorý má v ňom uvedený. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý:

  • dosiahol vek potrebný vedenie motorových vozidiel,
  • má trvalý pobyt na území SR,
  • je zdravotne spôsobilý na vedenie vozidla,
  • absolvoval ustanovenú prípravu, ktorú potvrdil skúškou odbornej spôsobilosti viesť vozidlo.
doklady v aute, vzor vodičského preukazu, vodičský preukaz
Vzor vodičského preukazu.

Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla

Osvedčenie o evidencii časť I je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Údaje uložené na karte sú čitateľné prostredníctvom snímacích zariadení. Mikroprocesorová čipová karta spĺňa z hľadiska fyzikálnych bezpečnostných znakov, technických charakteristík a dát.

vzor osvedčenie o evidencii, doklady v aute
Vzor osvedčenie o evidencii, časť I

Osvedčenie o evidencii časť II je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač.

vzor osvedčenie o evidencii, doklady v aute
Vzor osvedčenie o evidencii, časť II.

Technické osvedčenie vozidla je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač; tieto techniky môžu byť doplnené ďalšími doplňujúcimi bezpečnostnými znakmi.

technický preukaz, techničák
Technický preukaz.

Povinné zákonné poistenie

Povinnosť  uzatvoriť  si zákonné poistenia vozidla, vyplýva zo Zákona č. 381/2001 Z. z. Zákonné poistenie vozidla je povinné pre každé motorové vozidlo, na ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo podobný preukaz. V zmysle zákona sa teda musia poistiť  všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Povinné zákonné poistenie je definované ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čím chráni vodiča pri vzniku prípadnej škodovej udalosti. Ak takáto udalosť vznikne, vina sa prenáša na poisťovňu.

Uzatvoriť  si toto poistenie je teda povinný:

  • každý držiteľ  vozidla pri jeho nadobudnutí,
  • každý vlastník motorového vozidla, prípadne jeho prevádzkovateľ ,
  • nájomca vozidla (nie jeho vlastník) a to v prípade, že na motorové vozidlo bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (leasing),
  • vodič vozidla v prípade, že ide o vozidlo z iného štátu
  • a to najneskôr v deň prvého použitia tohto vozidla.

Ak by vás zaujímali aj ďalšie informácie o PZP, určite ich nájdete aj na našom blogu.

vzor pzp, povinné zmluvné poistenie, pzp
Vzor PZP.

Technická a emisná kontrola

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola / B – emisná kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej / emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.

vzor stk, vzor ek, stk a ek, slovenská technická kontrola, emisná kontrola, doklady v aute
Vzor nálepky pre STK a EK.

Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, dokladmi o vykonaní technickej / emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte alebo zmluvnom štáte.

Čo ak sa stane nehoda a ja nemám doklady v aute?

Otázku, čo sa stane, ak vznikne autonehoda a vodiči nemajú pri sebe doklady sme položili jednému z členov polície SR a ten odpovedal nasledovne: ,,Keď vodič nemá u seba len doklady, ale má oprávnenie viesť vozidlo na príslušnú skupinu, je to len menej záväzný priestupok. To znamená, že sa to dá riešiť len napomenutím, ale podľa sadzobníka je tam bloková pokuta na mieste do 30 eur.

Ak nemá oprávnenie, teda nemá vydané papiere, je to záväzný priestupok, nedá sa to riešiť na mieste pokutou, ale posiela sa správa o objasňovaní priestupku na správny orgán, čo je v tomto prípade miestne príslušný (podľa miesta spáchania skutku resp. jednoducho kde bol vodič chytený) okresný dopravný inšpektorát.“

Stalo sa už aj vám, že ste na cestu vyrazili bez dokladov? Dajte nám vedieť o svojej skúsenosti.

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here