Chcete si založiť autoservis alebo pneuservis?

24800

Celkové hodnotenie článku

Rated 4.8 out of 5

Založenie autoservisu či pneuservisu? Každý z nás by chcel mať vlastný podnik, v ktorom by si bol pánom. Podnik, ktorý by bol úspešný na trhu, dosahoval vysoké tržby a mal by zákazníkov, ktorí by sa radi vracali naspäť. V predstavách to vyzerá tak jednoducho, ale viete, čo všetko naozaj stojí za tým? Čo treba robiť pri založení vlastného autoservisu, prípadne pneuservisu? Ktoré úrady navštíviť či na čo by ste nemali zabudnúť?

Založenie autoservisu alebo pneuservisu? Možno aj oboje

Pri autoservisoch rozoznávame dva druhy a to autorizované a neautorizované autoservisy. Autorizované musia spĺňať medzinárodné normy, majú všetky náhradné diely a vykonávajú garančné prehliadky. Naopak, neautorizované nemajú všetky náhradné diely a nemôžu vykonávať tieto garančné prehliadky. Autoservis poskytuje opravy, nastavenia a kontroly vozidiel. Konkrétne môže ísť o služby ako diagnostika auta, údržba vozidla (napr. nastavenie svetiel), oprava pneumatiky, oprava autoskla, výmena oleja či odťahová služba.

Pneuservis je naopak dielňa, ktorá zabezpečuje montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie pneumatík, skúšanie a opravu pneumatík. Môže byť súčasťou autoservisu alebo aj ako samostatný podnik. Jeho základným vybavením je stroj na montáž a demontáž, stroj na vyvažovanie, rozvod stlačeného vzduchu a zdvihák na vozidlá.

CARHELP

Zakladáš si autoservis?

Máš v pláne si založiť autoservis? Neváhaj sa nám ozvať poradíme ti a pomôžeme s rozbehnutím tvojho biznisu.

Začnime od začiatku

Ak ste sa už rozhodli, že založenie vlastného autoservisu alebo pneuservisu je pre Vás tá správna cesta, môžeme prejsť na prvé kroky pre jeho založenie. Ako prvé je potrebné si vybaviť živnosť, teda získať živnostenské oprávnenie. Túto formu podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, ktorý definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samo,statne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnosť môže vykonávať či už fyzická osoba teda živnostník, ale aj právnická osoba (napr. a. s.) v prípade ak spĺňa ustanovené podmienky.

Viete, aké sú druhy živností?

Konkrétny druh záleží od toho, v čom chcete podnikať a od toho sa odvíjajú aké náležitosti potrebujete vybaviť. V roku 2020 môžete prevádzkovať niektorú z týchto 3 druhov činností:

 • remeselná – odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (napr. automechanik, kováčstvo, stolárstvo),
 • viazaná – odborná spôsobilosť získaná inak (napr. masérske služby),
 • voľná – nie je potrebná odborná spôsobilosť (napr. Veľkoobchod, maloobchod).

V tomto prípade, keďže ide o založenie autoservisu alebo teda pneuservisu, si povieme aké náležitosti a doklady treba pri remeselnej živnosti, do ktorej spadá táto oblasť. Zákon o živnostenskom podnikaní uvádza, že pri remeselnej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru (maturitnou skúškou, ukončením strednej školy, diplomom či dokladom o 10 ročnej praxi v odbore).

Pre založenie autoservisu je potrebné vyučenie v odbore alebo prax.

V inom prípade, ak by ste sa rozhodli pre inú oblasť podnikania, ktorá nespadá pod remeselné živnosti, je potrebné spĺňanie iných podmienok ako pri remeselnej živnosti. Viazané živnosti sú upravené osobitnými predpismi a voľné živnosti sú všetky ostatné činnosti, kde stačí spĺňať všeobecné podmienky – min. 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Ako postupovať pri založení živnosti?

Skôr ako pôjdete na živnostenský úrad mali by ste si urobiť jasno v tom, v čom chcete vlastne podnikať. Predmet podnikania Vám následne určí aké podmienky je potrebné splniť na to, aby ste získali konkrétny druh živnosti. Častým problémom sa stáva, že podnikatelia si zapisujú do predmetu ich činnosti čo najviac rôznych druhov činností podnikania, čo spôsobuje, že podnikateľ môže vyzerať nedôveryhodne.

Následne, keď ste si vyjasnili čo chcete robiť, je potrebné určiť si miesto a obchodné meno Vášho podniku. Miesto podniku predstavuje adresu trvalého bydliska, prípadne iná adresa zvolená živnostníkom (fyzická osoba) nie však adresa, kde chcete podnikať. To znamená, že ak máte trvalé bydlisko v Žiline, ale chcete podnikať v Poprade, tak živnosť je potrebné ohlásiť živnostenskému úradu v Žiline, t.j. podľa miesta bydliska. Obchodné meno Vášho podniku je dôležitým prvkom nakoľko predstavuje názov, pod ktorým bude živnostník vykonávať všetky činnosti a pod ktorým sa bude podnik prezentovať.

Keď ste už splnili tieto kroky, môžete ísť na to a ohlásiť svoju živnosť na živnostenský úrad. Príslušný úrad, na ktorý by ste mali ísť ohlásiť svoju živnosť a získať tak osvedčenie si môžete nájsť podľa kraja. Založenie teda začína ohlásením živnostenskému úradu, ktoré môžete vykonať 2 spôsobmi:

 • osobne,
 • elektronicky – prostredníctvom internetu.
CARHELP

Zakladáš si autoservis?

Máš v pláne si založiť autoservis? Neváhaj sa nám ozvať poradíme ti a pomôžeme s rozbehnutím tvojho biznisu.

Pri osobnom ohlásení je potrebné navštíviť živnostenský úrad. V prípade fyzickej osoby ju musí ohlásiť sama osobne alebo môže prostredníctvom splnomocnenia poveriť inú osobu. Právnická osoba ohlasuje svoju živnosť prostredníctvom štatutárneho orgánu, avšak tiež prostredníctvom splnomocnenia. V rámci osobného ohlasovania živnosti je potrebné vyplniť formulár, ktorý je samostatne určený pre fyzické osoby a samostatne pre právnické osoby.

Pri elektronickom ohlasovaní živnosti slúži webová stránka www.slovensko.sk. Pre pohodlnejšie elektronické ohlasovanie je potrebné občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a elektronickým podpisovaním, čítačku čipových kariet a aplikáciu na prihlasovanie týchto kariet. Aplikáciu je možné si stiahnuť na spomenutej webovej stránke. Ak máte všetky tieto príslušenstvá môžete v pokoji začať so zakladaním servisu elektronicky. Druhá možnosť je ohlasovanie bez eID karty a čítačky, avšak tento postup je trocha náročnejší nakoľko musíte zaslaný dokument vytlačiť, podpísať, preskenovať a poslať naspäť, čo si môžete pozrieť aj na videu.

Čo je potrebné pri založení?

Keď si to všetko zhrnieme, na to, aby ste mohli začať vykonávať svoju činnosť a teda začať podnikať, je potrebné sa ohlásiť na živnostenskom úrade. Ďalej, aby ste si založili živnosť a mohli teda podnikať je potrebné spĺňať osobitné podmienky remeselnej živnosti, ktoré sú:

✔️ min. 18 rokov,

✔️ spôsobilosť k právnym úkonom,

✔️ bezúhonnosť,

✔️ odborná spôsobilosť (výučný list, maturita či iné doklady o vzdelaní).

Ak spĺňate uvedené podmienky, môžete ísť ohlásiť svoju živnosť na živnostenskom úrade, pri ktorom potrebujete:

✔️ preukaz totožnosti,

✔️ výpis z registra trestov,

✔️ doklad o odbornej spôsobilosti,

✔️ doklad o zaplatení poplatku (môžete zaplatiť aj na mieste).

Svoju činnosť môžete začať vykonávať už dňom ohlásenia živnosti alebo, ak ste si stanovili pri ohlasovaní živnosti neskorší dátum ako deň ohlásenia, môžete začať podnikať až v tento stanovený dátum.

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

autoservise, pneuservise, autodielni a iných podobných zariadeniach predstavuje pre prevádzkovateľa  bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) niekedy veľký problém. Často sa však stáva, najmä pri malých autoservisoch, že BOZP posúvajú do úzadia a nevenujú tomu príliš veľkú pozornosť. Je to dobrý prístup k podnikaniu? Vedia aké môžu nastať následky pri pracovnom úraze? Odpoveď znie NIE! Mali by ste sa snažiť zabezpečiť nielen sebe, ale aj svojim zamestnancom bezpečnosť, a to práve pomocou BOZP.

Čo je to vlastne BOZP?

Po založení živnosti a teda svojho podnikania je ďalej potrebné absolvovať školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP). BOZP predstavuje stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia zamestnancov. Ústredným, orgánom štátnej správy ktorý má na starosti BOZP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Bezpečnosť pri práci.

Ako sa to týka vlastne vás uvedieme nasledovne. BOZP upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého Vám vznikajú určité povinnosti. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie každého zamestnanca s BOZP najmenej raz za dva roky. Okrem toho vám vznikajú ďalšie povinnosti, ktoré môžu byť špecifické pre Váš autoservis, pneuservis či autodielňu. To závisí od toho, aké máte pracovné prostredie, aké prístroje či postupy používate. ,,

Všade sú riziká!

Práca v autoservisoch či pneuservisoch predstavuje najmä narábanie s ťažkými strojmi, kde vzniká veľké riziko úrazu. Pád vozidla zo zdvíhacej rampy, pritlačenie vozidlom, pád do montážnej jamy, otrava výfukovými plynmi či zasiahnutie elektrickým prúdom a mnoho ďalších rizík predstavujú závažné zranenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci. Tu vzniká problém najmä vtedy, keď zamestnanci pri svojej práci nepoužívajú OOPP (osobné ochranné pracovné pomôcky) a tak dochádza často k zraneniam.

Bezpečnosť pri práci? Čo treba predovšetkým robiť!

Aby ste zabránili vzniku škôd na zdraví mali by ste používať osobné ochranne pracovné pomôcky, ktoré Vás ochránia pred možnými zraneniami v autoservise či pneuservise. Okrem toho by ste mali tiež používať ochranné kryty strojov a ťažkých zariadení, ktoré zabráni vzniku poškodenia stroja alebo jeho časti.

Nakoľko sa jedná o prácu s ťažkými strojmi a zariadeniami, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia či dokonca smrť je veľmi dôležité dodržiavať predpísané bezpečnostné postupy. Napríklad zabezpečiť vozidlo vždy tak, aby ste zabránili samovoľnému pohybu.

Nebezpečné odpady – čo s nimi?

Nebezpečné odpady sa nachádzajú na množstve pracovísk. Výnimkou nie je ani založenie autoservisu či pneuservisu, kde je ich výskyt samozrejmosťou. Ide o odpady ako zvyšky farieb a olejov, absorpčné materiály či znečistené čistiace textílie. Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi potrebujú autoservisy a pneuservisy súhlas. Preto by sa mali snažiť používať materiály a chemikálie, ktoré čo najmenej vytvárajú nebezpečný odpad, alebo ktoré neobsahujú nebezpečné látky.

Takže je veľmi dôležité vybaviť autoservis alebo pneuservis zariadením pre správne nakladanie s odpadmi. Dôležitým vybavením sú najmä sudy na kvapalné odpady, nakoľko bežnou činnosťou autoservisov je výmena oleja, oprava laku auta, odčerpávanie paliva, brzdovej kvapaliny a pod. Takisto sú potrebné koše na použité a znečistené filtre, utierky, obalové materiály a rôzne nebezpečné odpady. Samostatnú kategóriu tvoria autobatérie, na ktoré je potrebný špeciálny kontajner.

CARHELP

Zakladáš si autoservis?

Máš v pláne si založiť autoservis? Neváhaj sa nám ozvať poradíme ti a pomôžeme s rozbehnutím tvojho biznisu.

V rámci podnikania s autoservisom či pneuservisom vznikajú podniku zákonné povinnosti ohľadom nakladania s odpadom. Konkrétne ide o povinnosti tvorby evidenčných listov na prepravu nebezpečného odpadu, tvorba ročného hlásenia o produkcii odpadu, kontrola činnosti inšpekciou zo životného prostredia a vedenie priebežnej evidencie nakladania s odpadmi. Ak sa v týchto veciach príliš nevyznáte je lepšie spolupracovať s firmou, ktorá poskytuje služby ohľadom nakladania s odpadom a tá sa o to postará za Vás.

Zneškodnenie nebezpečných odpadov má presne stanovené postupy.

Zneškodnenie nebezpečného odpadu

Keď si už založíte vlastný autoservis alebo pneuservis, dbajte na likvidáciu odpadov, ktoré Vám vznikajú pri vašej činnosti. Keďže sa jedná aj o nebezpečné odpady ich likvidácia sa líši od druhu odpadu či ich vlastností.

Odpady ako kovy či železo, ktoré neobsahujú nebezpečné látky je potrebné odvážať do príslušných zberní. Ďalej je povinné sledovať spotrebu tekutých látok ako sú farby či riedidlá, a zabezpečiť odsávacie zariadenie na používanie týchto látok. V prípade chemikálií je potrebné napríklad zastrešenie pracovnej plochy, aby tak neunikali chemikálie do životného prostredia. Existuje veľa ďalších opatrení, ktoré je potrebné vykonávať pre narábanie s nebezpečnými odpadmi. Preto ak si chcete založiť autoservis alebo pneuservis je potrebné si ich podrobne naštudovať.

A čo taký systém pre autoservis?

Ako majiteľ nového autoservisu by ste mali myslieť aj na program, vďaka ktorému budete mať všetky informácie o Vašom servise, zákazníkoch a skladovej evidencii na jednom mieste.

Mechanic je podnikový informačný systém, ktorý ocenia najmä vlastníci malých a stredne veľkých autoservisov. Ide o veľmi jednoduchý a intuitívny podnikový systém. Avšak, svojím precíznym spracovaním sa stáva perfektným doplnkom na vedenie agendy rôznych servisov. Je veľmi pohodlný na využívanie – nikto s ním nebude mať problém.

Systém pre autoservis poskytuje prehľad o všetkých svojich zákazníkoch a zároveň im môžete ponúkať profesionálne služby. Čo je viac, nejde o program, ktorý si vyžaduje inštaláciu. Všetko je riešené prostredníctvom internetového vyhľadávača. A teda, dáta, ktoré budete vyžadovať a potrebovať, budete mať k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek.

NOVINKA

Prehľadný program Mechanic pre servisy

Ak ste aj Vy vlastníkom autoservisu a hľadáte program na skladovú evidenciu, evidenciu zákazníkov či na spravovanie agendy, jednoduchý program Mechanic je ako stvorený pre Vás!

Ako je možné Mechanic získať?

Podnikový informačný systém Mechanic je možné získať jednoduchou registráciou na adrese www.mechanic.nextis.cz. Po registrácii je možné hneď začať pracovať.

Vzdelanie je dôležité

Či už si chcete založiť vlastný autoservis alebo sa uchádzate o prácu automechanika, najčastejšou požiadavkou pre túto prácu je vyučenie v odbore automechanik alebo mať prax v odbore. V prípade ak takéto vzdelanie nemáte a zaujíma Vás oblasť automobilov je potrebné tieto znalosti čo najskôr získať.

Aké sú možnosti vzdelávania?

Samotné vzdelanie môže začať už pri výbere strednej školy. Už vtedy sa môžete rozhodnúť ísť študovať rôzne odbory automechanika a získavať tak potrebné znalosti. Na výber je množstvo stredných odborných škôl s rozličným zameraním. Môžete študovať odbory ako autoelektronik, autoopravár karosár, autoopravár elektrikár, mechanik či lakovník. Vybrať si teda máte z čoho. V rámci štúdia v oblasti automechanik je zahrnutá aj prax a tak získavate nielen teoretické, ale aj praktické vzdelanie. V tomto prípade niektoré školy ponúkajú aj duálne vzdelávanie pre svojich žiakov, kde žiaci popri škole pracujú v konkrétnej prevádzke a získavajú tak kvalifikáciu v odbore.

Ďalšiu možnosť vzdelania predstavujú kurzy a školenia. Kurz automechanika ponúkajú rôzne vzdelávacie firmy, ale aj stredné školy ako rekvalifikačné kurzy. Na začiatok si môžete vybrať, o ktorú konkrétnu oblasť máte záujem a následne akú úroveň chcete absolvovať (začiatočník, pokročilý, expert). To záleží od toho, či chcete len rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky alebo chcete začať od základov. K dispozícii sú rôzne zamerania ako napr. autoelektrikár, opravár diaľničných vozidiel, oprava karosérií, diagnostika auta, oprava pneumatík, oprava laku auta a iné. Takisto máte na výber absolvovať kurz nielen na Slovensku ale aj v Českej republike, prípadne iných zahraničných štátoch, avšak tam je potrebná odborná znalosť cudzieho jazyka.

Založenie autoservisu – ďalšie možnosti vzdelávnia

Taktiež sa môžete vzdelávať svojpomocne na rôznych webových stránkach, blogoch či portáloch, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie informácií týkajúcich sa motorových vozidiel. Na takýchto stránkach nájdete články, postupy či videá, ktoré Vám poskytnú množstvo rád ohľadom starostlivosti o autá, údržby áut a rôzne návody ako napr.  vybrať správny olej do prevodovky alebo postup opravy prasknutého nárazníku. Množstvo videí ako sa svojpomocne naučiť aspoň základy práce automechanika nájdete aj na video portáli Youtube. Avšak mali by ste si radšej premyslieť, či nie je lepšie investovať do vzdelania a absolvovať kurz automechanika pod dohľadom odborníka ako praktizovať získané znalosti z video návodov.

Ak vás to baví, získanie vzdelania bude hračkou.

Takže ako môžete vidieť, založenie vlastného autoservisu a jeho vedenie nie je tak jednoduché ako sa zdá. Môžete si teda vybrať, či si založíte autoservis vlastnými silami a vyberiete sa tou ťažšou cestou, alebo sa zveríte do rúk odborným poradenským firmám.

  Ďakujeme za vyplnenie údajov. Bude vás kontaktovať náš obchodný zástupca

  “ Carhelp - pretože vlastním auto “

  Vyskúšajte novú nezáväznú spoluprácu s Carhelp.sk

  “ Zadajte kontaktné údaje a bude vás kontaktovať náš obchodný zástupca “

  Chcete nájsť autoservis, v ktorom sa nemusíte báť nechať svoje auto? Pozrite si tie najlepšie!


  1 komentár

  1. […] Súčasne platí, že keď chcete vedieť, ako založiť obchod konkrétny (teda hľadáte bližšie informácie ku určitému konkrétnemu typu maloobchodnej prevádzky), už aj v slovenčine je dostupných viacero dobrých zdrojov v podstate ľubovoľnom segmente: stačí, ak do vyhľadávača vložíte Ako založiť …. (doplňte podľa svojich predstáv) a veľmi pravdepodobne nájdete aspoň jeden zmysluplný, kvalitný článok, alebo zaujímavú debatu vo vhodnom fóre. Mám na mysli zdroje ako napríklad tento o tom, ako si založiť realitnú kanceláriu, alebo tento o zakladaní veľkoobchodu s oblečením či tento o zakladaní pneuservisu. […]

  Zanechať komentár

  Please enter your comment!
  Please enter your name here